Žaloba podaná 21. mája 2007 - Behmer/Parlament

(vec F-47/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Joachim Behmer (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy žalobcu

učiť, že rozhodnutie predsedníctva Európskeho parlamentu týkajúce sa "politiky povyšovania a plánovania služobných postupov" zo 6. júla 2005 a "vykonávacie opatrenia týkajúce sa prideľovania zásluhových bodov a povyšovania" z 25. júla 2005 sú protiprávne,

zrušiť rozhodnutie orgánu povereného menovaním o nepovýšení žalobcu do platovej triedy A*13 s účinnosťou od 1. januára 2005 za povyšovacie obdobie 2005,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, úradník Európskeho parlamentu v platovej triede AD 12, v súčasnosti viceprezident Union syndicale v Luxemburgu, namieta predovšetkým protiprávnosť vyššie uvedených rozhodnutí v prvej zarážke, ktoré kvalifikuje ako všeobecné vykonávacie ustanovenia v zmysle článku 110 Služobného poriadku úradníkov Európskych Spoločenstiev (ďalej len "služobný poriadok"), ktoré sa mali prijať podľa postupu stanoveného týmto článkom.

Žalobca okrem iného uvádza, došlo k porušeniu článku 45 služobného poriadku a zásady očakávania služobného postupu, rovnosti zaobchádzania, povinnosti odôvodnenia ako aj k zjavne nesprávnemu posúdeniu. Osobitne uvádza, že správny orgán po zrušení rozhodnutia o pridelení dvoch bodov za zásluhy na základe jeho prvej sťažnosti ho mal povýšiť do platovej triedy AD 13.

Žalobca tvrdí, že bol diskriminovaný z dôvodu jeho aktivít týkajúcich sa zastupovania zamestnancov a že tak došlo k porušeniu článku 1d, článku 23b služobného poriadku, článku 1 šiesteho odseku prílohy II služobného poriadku ako aj článku 17 rámcovej zmluvy medzi Európskym parlamentom a odborovými a profesijnými organizáciami zamestnancov inštitúcie z 12. júla 1990.

____________