ROZSUDEK TRIBUNÁLU (desátého senátu)

20. října 2021(*)

„(Průmyslový) vzor Společenství – Řízení o prohlášení neplatnosti – Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství znázorňující spirálovou gumičku do vlasů – Zpřístupnění starších (průmyslových) vzorů veřejnosti – Zpřístupnění na internetu – Článek 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 6/2002 – Rovnost zbraní – Důkazy předložené poprvé u Tribunálu“

Ve věci T‑823/19,

JMS Sports sp. z o.o., se sídlem v Lódźi (Polsko), zastoupená D. Pirógem a J. Słupskim, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupenému E. Śliwińskou a D. Walickou, jako zmocněnkyněmi,

žalovanému,

přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, je

Inter-Vion S. A., se sídlem ve Varšavě (Polsko), zastoupená T. Grucelskim a T. Gawliczekem, advokáty,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí třetího odvolacího senátu EUIPO ze dne 13. září 2019 (věc R 1573/2018-3), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Inter-Vion a JMS Sports,

TRIBUNÁL (desátý senát),

ve složení A. Kornezov, předseda, E. Buttigieg (zpravodaj) a K. Kowalik-Bańczyk, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: R. Ūkelytė, radová,

s přihlédnutím k žalobě došlé soudní kanceláři Tribunálu dne 4. prosince 2019,

s přihlédnutím k vyjádření EUIPO k žalobě došlému soudní kanceláři Tribunálu dne 31. března 2020,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému soudní kanceláři Tribunálu dne 23. března 2020,

s přihlédnutím k písemným otázkám Tribunálu položeným účastníkům řízení a jejich odpovědím na tyto otázky došlým soudní kanceláři Tribunálu ve dnech 25., 30. listopadu a 1. prosince 2020,

po jednání konaném dne 15. ledna 2021,

vydává tento

Rozsudek

 Skutečnosti předcházející sporu

1        Žalobkyně, společnost JMS Sports sp. z o.o., je majitelkou (průmyslového) vzoru Společenství přihlášeného dne 24. června 2010 u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a zapsaného pod číslem 1723677–0001 na základě nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (Úř. věst. 2002, L 3, s. 1) pro výrobky popsané jako „vlasové sponky“ obsažené ve třídě 28.03 ve smyslu Locarnské dohody ze dne 8. října 1968 zřizující mezinárodní třídění pro průmyslové vzory.

2        Sporný (průmyslový) vzor je vyobrazen následovně:

Image not found

3        Dne 3. ledna 2017 podala vedlejší účastnice, společnost Inter-Vion S. A., na základě čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení č. 6/2002 ve spojení s články 5 a 6 uvedeného nařízení návrh na prohlášení neplatnosti sporného (průmyslového) vzoru. Vedlejší účastnice tvrdila, že sporný (průmyslový) vzor postrádá novost a individuální povahu zejména ve vztahu ke dvěma následujícím (průmyslovým) vzorům:

–        (průmyslový) vzor Fancy Fane, zpřístupněný dne 29. listopadu 2009 na internetové stránce „http://faneaccessories.blogspot.fr/2009/11“ (dále jen internetová stránka nebo blog „faneaccessories.blogspot“), který je vyobrazen následovně: