Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 16 september 2010 - Ernotte / Commissie

(Zaak F-90/09)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft na het treffen van een minnelijke regeling de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 11 van 16/01/2010, blz. 41.