9. juulil 2010 esitatud hagi - Verheyden versus komisjon

(kohtuasi F-54/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Luc Verheyden (Angera, Itaalia) (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus, et teda koheldaks võrdselt hagejatega kohtuasjades F-5/05 ja F-7/05.

Hageja nõuded

Tühistada vaikimisi tehtud otsus jätta rahuldamata hageja poolt 16. juulil 2009 esitatud taotlus;

tühistada vajalikul määral hageja poolt 28. detsembril 2009 esitatud kaebuse rahuldamata jätmise sõnaselge otsus, mis tehti 29. märtsil 2010;

mõista komisjonilt välja 3000 euro suurune summa kahju hüvitamiseks;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________