Skarga wniesiona w dniu 20 sierpnia 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-88/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal i S. Orlandi, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o obliczeniu wartości uprawnień emerytalnych nabytych przed wstąpieniem do służby na podstawie nowych ogólnych przepisów wykonawczych.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 16 stycznia 2012 r. o obliczeniu wartości uprawnień emerytalnych nabytych przez skarżącego przed wstąpieniem do służby w Komisji;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu zażalenia z dnia 15 czerwca 2012 r. zmierzającego do zastosowania ogólnych przepisów wykonawczych i wskaźników aktuarialnych obowiązujących w chwili złożenia wniosku o przeniesienie uprawnień emerytalnych;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.