Προσφυγή που ασκήθηκε στις 5 Μαΐου 2010 - Begue κ.λπ. κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-27/10)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες: Christian Begue (Marcy, Γαλλία) κ.λπ. (εκπρόσωπος: A. Woimant, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως με την οποία απερρίφθη το αίτημα των προσφευγόντων περί αναδρομικής καταβολής της αποζημιώσεως επιφυλακής του άρθρου 56β του ΚΥΚ.

Αιτήματα των προσφευγόντων

Οι προσφεύγοντες ζητούν από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

Να ακυρώσει την απόφαση (αριθ. R/467/09) της Αρμόδιας για τη Σύναψη Συμβάσεων Αρχής (ΑΣΣΑ) με την οποία απερρίφθησαν οι "ενστάσεις" των προσφευγόντων κατά της από 3 Σεπτεμβρίου 2009 αποφάσεως επί της αιτήσεως αναδρομικής καταβολής της αποζημιώσεως επιφυλακής του άρθρου 56β του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των Υπαλλήλων,

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

____________