Kasační opravný prostředek podaný dne 29. června 2021 Rumunskem proti rozsudku Tribunálu (desátého rozšířeného senátu) vydanému dne 14. dubna 2021 ve věci T-543/19, Rumunsko v. Komise

(Věc C-401/21 P)

Jednací jazyk: rumunština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Rumunsko (zástupkyně: E. Gane, L.-E. Baţagoi, zmocněnkyně)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

vyhověl kasačnímu opravnému prostředku, zrušil rozsudek Tribunálu ve věci T-543/19 v plném rozsahu, přijal nové rozhodnutí ve věci T-543/19, kterým se vyhoví návrhu na částečné zrušení rozhodnutí Komise C(2019)4027 final v rozsahu, v němž Komise uplatnila míru spolufinancování ve výši 75% a nikoliv 85% na první a druhou prioritní osu operačního programu,

nebo

vyhověl kasačnímu opravnému prostředku, zrušil rozsudek Tribunálu ve věci T-543/19 v plném rozsahu a vrátil uvedenou věc zpět Tribunálu, aby o ní znovu rozhodl, přičemž vyhoví žalobě na neplatnost a částečně zruší rozhodnutí Komise C(2019)4027 final v rozsahu, v němž Komise uplatnila míru spolufinancování ve výši 75% a nikoliv 85% na první a druhou prioritní osu operačního programu;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Rumunsko uvádí na podporu svého kasačního opravného prostředku tři důvody:

A. Nesprávný výklad a použití čl. 139 odst. 6 písm. a) nařízení č. 1303/2013 ve spojení s čl. 137 odst. 1 písm. a) a d) a čl. 137 odst. 2, článkem 131, čl. 135 odst. 2 a čl. 139 odst. 1, 2 a 7 téhož nařízení

Rumunsko se domnívá, že se Tribunál dopustil několika nesprávných právních posouzení, pokud se jedná o rozdíl mezi poslední žádostí o průběžnou platbu a schválením účtů, když neodůvodněně ignoroval úlohu této poslední fáze a usoudil, že míra spolufinancování, která se použije na výpočet vymahatelné částky je ta, která je účinná v den podání poslední žádosti o průběžnou platbu.

B. Nesprávný výklad a použití zásady jednoročního účetního období

Rumunsko se domnívá, že Tribunál nesprávně vyložil a uplatnil zásadu jednoročního účetního období, když rozhodl, že uplatnění míry spolufinancování přijaté po poslední žádosti o průběžnou platbu na výdaje vzniklé v účetním roce a zaznamenané v účetním systému by znamenalo nedodržení této zásady.

C. Nesprávný výklad a použití zásady zákazu retroaktivity

Rumunsko se domnívá, že Tribunál nesprávně vyložil a uplatnil zásadu zákazu retroaktivity, když určil, že míra spolufinancování stanovená v prováděcím rozhodnutí C(2018) 8890 final ze dne 12. prosince 2018 se nevztahuje na výdaje vynaložené v účetním roce 2017/18 z důvodu, že v den nabytí jeho účinnosti dne 12. prosince 2018 už bylo právní postavení Rumunska nabyté v tom smyslu, že účetní rok skončil dne 30. června 2018 a poslední žádost o průběžnou platbu byla předložená dne 6. července 2018.

____________