Жалба, подадена на 6 юли 2021 г. от Съвета на Европейския съюз срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 21 април 2021 г. по дело T-322/19, El-Qaddafi/Съвет

(Дело C-413/21 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Съвет на Европейския съюз (представители: V. Piessevaux, M. Bishop)

Друга страна в производството: Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi

Искания

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени обжалваното решение на Общия съд,

да се произнесе окончателно по въпросите, предмет на настоящата жалба, и да отхвърли жалбата на жалбоподателя в първоинстанционното производство,

и

да осъди жалбоподателя в първоинстанционното производство да заплати съдебните разноски в настоящото производство по обжалване и тези по дело T-322/19.

Основания и основни доводи

Съветът твърди, че в обжалваното решение, постановено по дело T-322/19, Общият съд е допуснал следните грешки:

първо основание: нарушение на член 47 от Хартата на основните права на ЕС и член 36 във връзка с член 53, първа алинея от Статута на Съда, както и погрешно тълкуване на Решение (ОВППС) 2015/1333 на Съвета1 ;

второ основание: погрешно тълкуване на член 8, параграф 1 и член 9, параграф 1 от Решение 2015/1333 на Съвета и член 6, параграф 1 от Регламент 2016/44 на Съвета2 ;

трето основание: Общият съд изопачил доводите на Съвета, нарушил принципа, че процесуалните актове се ползват с доказателствена сила, изтълкувал погрешно Решение 2015/1333 на Съвета и Регламент 2016/44 на Съвета и нарушил член 47 от Хартата на основните права на ЕС;

четвърто основание: Общият съд изопачил доказателствата, нарушил принципа, че документите и процесуалните актове се ползват с доказателствена сила, нарушил член 36 във връзка с член 53, първа алинея от Статута на Съда и нарушил член 263 ДФЕС и член 47 Хартата на основните права на ЕС.

____________

1 Решение (ОВППС) 2015/1333 на Съвета от 31 юли 2015 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия и за отмяна на решение 2011/137/ОВППС (ОВ L 206, 2015 г., стр. 34).

2 Регламент (ЕС) 2016/44 на Съвета от 18 януари 2016 година за ограничителни мерки с оглед на положението в Либия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 204/2011 (ОВ L 12, 2016 г., стр. 1).