Sag anlagt den 27. februar 2009 - Meister mod KHIM

(Sag F-17/09)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Herbert E. Meister (Alicante, Spanien) (ved Rechtsanwalt H.-J. Zimmermann)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afslaget på sagsøgerens klage over en beregning af forfremmelsespoints for år 2008 og påstand om erstatning på grund af tilsidesættelse af principperne om god personaleforvaltning

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen om afslag på sagsøgerens interne klage i henhold til tjenestemandsvedtægtens artikel 90, stk. 2, af 20. august 2008, truffet den 20. december 2008 af Harmoniseringskontorets præsident, annulleres.

Sagsøgte tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb i erstatning, hvis størrelse fastsættes efter Rettens skøn.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale alle sagens omkostninger.

____________