Appel iværksat den 21. december 2020 af Intermarché Casino Achats til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Udvidede Afdeling) den 5. oktober 2020 i sag T-254/17, Intermarché Casino Achats mod Kommission

(Sag C-693/20 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Intermarché Casino Achats (ved avocats Y. Utzschneider, J. Jourdan, C. Mussi og S. Eder)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen og Rådet for Den Europæiske Union

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens dom af 5. oktober 2020, der blev afsagt i sag T-254/17, ophæves delvist, for så vidt som den delvist frifandt Europa-Kommissionen i et søgsmål, der var blevet anlagt af Intermarché Casino Achats med påstand om annullation af Europa-Kommissionens afgørelse af 9. februar 2017, der var blevet truffet på grundlag af artikel 20, stk. 1 og 4, i forordning nr. 1/2003 (sag AT.40466 – Tute 1), og for så vidt som appellanten blev pålagt at betale sagsomkostningerne.

Artikel 1, litra a), i Kommissionens afgørelse af 9. februar 2017 i sag AT.40466 annulleres.

Kommissionen tilpligtes at betale alle sagsomkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har med det første anbringende gjort gældende, at Retten begik en retlig fejl ved at forkaste den ulovlighedsindsigelse mod artikel 20, stk. 1 og 4, i forordning nr. 1/2003, der var støttet på, at der ikke foreligger passende retsmidler i forhold til kontrolundersøgelsernes afvikling, hvilket ikke er i overensstemmelse med kravene om adgangen til effektive retsmidler i henhold til artikel 47 i chartret om grundlæggende rettigheder og praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Appellanten har med det andet anbringende gjort gældende, at Retten begik en retlig fejl ved at fastslå, at der kunne tages hensyn til de dokumenter, der blev fremlagt af Kommissionen for at godtgøre, at der forelå vægtige indicier for en overtrædelse på tidspunktet for kontrolundersøgelsen, uden at iagttage formkravene i forordning nr. 1/2003 og forordning nr. 773/2004. Denne fejl indvirkede på Rettens konklusion om, at Kommissionen rådede over vægtige indicier for den overtrædelse, der er nævnt i kontrolundersøgelsesafgørelsens artikel 1, litra a). Retten tilsidesatte således ved at afvise at annullere kontrolundersøgelsesafgørelsens artikel 1, litra a), retten til boligens ukrænkelighed i henhold til artikel 7 i chartret om grundlæggende rettigheder.

Med det tredje anbringende har appellanten gjort gældende, at Retten begik en retlig fejl ved at fastslå, at retten til boligens ukrænkelighed i henhold til artikel 7 i chartret om grundlæggende rettigheder ikke indebar, at kontrolundersøgelsesafgørelsen skulle fastsætte en grænse for kontrolundersøgelsernes varighed, og ved at afvise at annullere afgørelsen af denne grund.

____________