Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) dne 3. března 2021 – BE v. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(Věc C-132/21)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Fővárosi Törvényszék

Účastníci původního řízení

Žalobce: BE

Žalovaný: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Vedlejší účastnice: Budapesti Elektromos Művek Zrt.

Předběžné otázky

Musí se čl. 77 odst. 1 a čl. 79 odst. 1 [nařízení 2016/679]1 vykládat v tom smyslu, že prostředek správní ochrany, který je stanoven v článku 77 nařízení, představuje nástroj pro výkon veřejných práv, zatímco zahájení soudního řízení, které je stanoveno v článku 79, představuje nástroj pro výkon soukromých práv? Pokud bude odpověď kladná, je namístě vyvodit z výše uvedeného závěr, že dozorový úřad, jemuž přísluší rozhodovat ve věci prostředků správní ochrany, má přednostní pravomoc k určení existence protiprávního jednání?

Je v případě, že subjekt údajů – podle jehož názoru bylo při zpracování jeho osobních údajů porušeno nařízení 2016/679 – uplatňuje současně své právo podat stížnost podle čl. 77 odst. 1 zmíněného nařízení a své právo zahájit soudní řízení podle čl. 79 odst. 1 téhož nařízení, třeba mít za to, že výklad, který je v souladu s článkem 47 Listiny základních práv, předpokládá:

že dozorový úřad a soud jsou povinny přezkoumat každý zvlášť existenci protiprávního jednání, a že tedy mohou případně dospět i k odlišným závěrům; nebo

že usnesení dozorového úřadu má přednost, pokud jde o posouzení, zda došlo k protiprávnímu jednání, s ohledem na oprávnění stanovená v čl. 51 odst. 1 nařízení 2016/679 a na pravomoci přiznané prostřednictvím čl. 58 odst. 2 písm. b) a d) téhož nařízení?

Musí se nezávislost dozorového úřadu, kterou zaručují čl. 51 odst. 1 a čl. 52 odst. 1 nařízení 2016/679, vykládat v tom smyslu, že při projednávání a rozhodování v řízení o stížnosti podle článku 77 je tento úřad nezávislý na konečném rozsudku vydaném příslušným soudem podle článku 79, takže se dokonce může stát, že v souvislosti s týmž předpokládaným protiprávním jednáním přijme odlišné rozhodnutí?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, s. 1).