Определение на Съда на публичната служба от 7 декември 2011 г. — Svitana/Парламент

(Дело F-35/11)1

Език на производството: словашки

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1    ОВ C 211, 16.7.2011 г., стр. 33.