Žaloba podaná 6. júla 2022 – Nordea Bank/SRB

(vec T-430/22)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Nordea Bank Oyj (Helsinky, Fínsko) (v zastúpení: H. Berger a M. Weber, advokáti)

Žalovaný: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie SRB z 11. apríla 2022, dokument č. SRB/ES/2022/18 vrátane príloh I, II a III v rozsahu, v akom sa týka príspevku ex ante žalobkyne,

uložil SRB povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

Prvý žalobný dôvod založený na tvrdení, že SRB porušila článok 69 nariadenia (EÚ) č. 806/20141 a články 16, 17, 41 a 52 Charty základných práv Európskej únie tým, že pri určovaní cieľovej úrovne príspevkov ex ante uplatnila dynamický prístup.

Druhý žalobný dôvod založený na tvrdení, že stanovenie cieľovej úrovne SRB v napadnutom rozhodnutí je poznačené zjavne nesprávnym posúdením, pokiaľ ide o očakávanú mieru rastu krytých vkladov a hodnotenie súčasného hospodárskeho cyklu.

Tretí žalobný dôvod založený na tvrdení, že SRB porušila článok 70 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 a články 16, 17 a 52 Charty základných práv Európskej únie tým, že pri určovaní ročnej cieľovej úrovne neuplatnila záväzný limit 12,5 %.

Štvrtý žalobný dôvod založený na tvrdení, že články 69 a 70 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 porušujú zásadu rizikovo orientovaného stanovenia príspevkov a zásadu proporcionality, čím porušujú články 16, 17 a 52 Charty základných práv Európskej únie, ak sa cieľová úroveň má určiť dynamickým spôsobom a horná hranica podľa článku 70 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 sa nemá uplatniť, ako by to bolo v prípade potvrdenia napadnutého rozhodnutia.

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014 , ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 225, 2014, s. 1).