Преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Литва), постъпило на 26 февруари 2021 г. — Lietuvos notarų rūmai, M. S., S. Š., D. V., V. P., J. P., D. L.-B., D. P., R. O. I./Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Дело C-128/21)

Език на производството: литовски

Запитваща юрисдикция

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Lietuvos notarų rūmai, M. S., S. Š., D. V., V. P., J. P., D. L.-B., D. P., R. O. I.

Ответник: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Преюдициални въпроси

Следва ли член 101, параграф 1 ДФЕС да се тълкува в смисъл, че нотариусите в Република Литва са предприятия по смисъла на член 101 ДФЕС, когато извършват дейност, свързана с приетите от Нотариалната камара уточнения, описани в настоящия случай?

Следва ли член 101, параграф 1 ДФЕС да се тълкува в смисъл, че приетите от Нотариалната камара на Литва уточнения, описани в настоящия случай, представляват решение на сдружение по смисъла на член 101, параграф 1 ДФЕС?

Ако отговорът на втория въпрос е утвърдителен, имат ли тези уточнения за своя цел или резултат предотвратяването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията в рамките на вътрешния пазар по смисъла на член 101, параграф 1 ДФЕС?

При произнасянето по въпроса за евентуално нарушение на член 101, параграф 1 ДФЕС следва ли описаните в настоящия случай уточнения да се подлагат на преценка в съответствие с критериите, посочени в т. 97 от решение Wouters1

Ако отговорът на четвъртия въпрос е утвърдителен, представляват ли изтъкнатите от жалбоподателите цели — а именно уеднаквяване на нотариалната практика, запълване на празнота в нормативната уредба, защита на интересите на потребителите, гарантиране на принципите на равно третиране на потребителите и пропорционалност и защита на нотариусите от неоснователно носене на гражданска отговорност — легитимни цели при преценката на тези уточнения в съответствие с критериите, посочени в т. 97 от решение Wouters?

Ако отговорът на петия въпрос е утвърдителен, трябва ли да се счита, че ограниченията, наложени с тези уточнения, не надхвърлят необходимото, за да се гарантира постигането на легитимни цели?

Следва ли член 101 ДФЕС да се тълкува в смисъл, че може да се приеме, че нотариусите, които са били членове на президиума, са нарушили тази разпоредба и могат да бъдат глобени на основание, че са участвали в приемането на описаните в настоящия случай уточнения, докато са работили като нотариуси?

____________

1 Решение от 19 февруари 2002 г., C-309/99, EU:C:2002:98.