Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Ιουλίου 2021 – Arnautu κατά Κοινοβουλίου

(Υπόθεση T-740/20) 1

(Θεσμικό δίκαιο – Κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούν τα έξοδα και τις αποζημιώσεις των βουλευτών του Κοινοβουλίου – Αποζημίωση βουλευτικής επικουρίας – Ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών – Ένσταση ελλείψεως νομιμότητας – Δικαιώματα άμυνας – Σφάλμα εκτιμήσεως)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Marie-Christine Arnautu (Παρίσι, Γαλλία) (εκπρόσωπος: F. Wagner, δικηγόρος)

Καθού: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (εκπρόσωποι: N. Görlitz, T. Lazian και M. Ecker)

Αντικείμενο

Προσφυγή δυνάμει του άρθρου 263 ΣΛΕΕ με αίτημα την ακύρωση, πρώτον, της αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα του Κοινοβουλίου, της 21ης Σεπτεμβρίου 2020, περί απαιτήσεως να επιστρέψει η προσφεύγουσα ποσό ύψους 87 203 46 ευρώ, το οποίο της είχε καταβληθεί αχρεωστήτως ως αποζημίωση βουλευτικής επικουρίας, και, δεύτερον, του από 22 Οκτωβρίου 2020 σχετικού χρεωστικού σημειώματος.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)    Απορρίπτει την προσφυγή.

2)    Η Marie-Christine Arnautu φέρει, πέραν των δικαστικών εξόδων της, και τα έξοδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

____________

1 EE C 44 της 8.2.2021.