Kasační opravný prostředek podaný dne 20. listopadu 2020 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 9. září 2020 ve věci T-437/16, Itálie v. Komise

(Věc C-623/20 P)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: G. Gattinara, D. Milanowska, T. Lilamand, zmocněnci)

Další účastníci řízení: Italská republika, Španělské království

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek;

pokud to soudní řízení dovoluje, zamítl žalobu v prvním stupni jako neopodstatněnou;

uložil Italské republice náhradu nákladů tohoto řízení a řízení v prvním stupni.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku předkládá Komise tři důvody. První důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení při výkladu článku 1d odst. 6 služebního řádu a při výkladu povinnosti uvést odůvodnění, jakož i z porušení povinnosti uvést odůvodnění rozsudků Tribunálu. Tento důvod se dělí na tři části.

První část vychází z nesprávného právního posouzení a z porušení povinnosti uvést odůvodnění ohledně cíle okamžité schopnosti kandidátů podávat pracovní výkon, a vztahuje se k bodu 137 napadeného rozsudku.

Druhá část se týká definice nepřiměřeného důkazního břemene Komise a porušení povinnosti uvést odůvodnění. Tato část se vztahuje k bodům 113 poslední větě, 138, 144, 147 poslední větě, 157 až 161, 193 a 197 napadeného rozsudku.

Třetí část vychází z nesprávného právního posouzení při hledání právně závazného aktu v interních pravidlech předložených Komisí. Tato část se vztahuje k bodům 132 až 135 napadeného rozsudku.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z několika zkreslení, kterých se měl dopustit Tribunál při hodnocení důkazů, jakož i z nesprávného právního posouzení.

První zkreslení se týká posouzení sdělení předsedy Komise a jeho schválení sborem komisařů, a je obsaženo v bodech 112 až 117 a 138 napadeného rozsudku.

Druhé zkreslení se týká posouzení jednacího řádu Komise a jeho prováděcích pravidel, a je obsaženo v bodech 119 a 120 napadeného rozsudku.

Třetí zkreslení se týká posouzení oddílu o jazykových požadavcích na postup přijímání obsažených v Příručce operačních postupů, a vztahuje se k bodům 145 až 149 napadeného rozsudku.

Čtvrté zkreslení se týká neprovedení celkového posouzení dokumentů uvedených v předcházejících třech bodech, a vztahuje se k bodům 132 až 137 a 139 napadeného rozsudku.

Páté zkreslení se týká posouzení sdělení SEC(2006)1489 final a týká se bodů 140 až 143 napadeného rozsudku.

Šesté zkreslení se týká posouzení důkazů o jazycích používaných pracovníky Komise pověřenými auditem. Ohledně týchž bodů rozsudku uplatňuje Komise rovněž nesprávné právní posouzení. Obě tvrzené vady se týkají bodů 152 až 163 napadeného rozsudku.

Sedmé zkreslení se týká interní praxe Účetního dvora v jazykové oblasti a jazyků používaných pracovníky Účetního dvora, a týká se bodů 172 až 188 napadeného rozsudku.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vychází z protiprávnosti analýzy Tribunálu ohledně jazyků pro komunikaci s kandidáty. Tento důvod se vztahuje k bodům 219 až 224 napadeného rozsudku.

____________