BESLUT FRÅN EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(tredje avdelningen)

den 6 februari 2013

Mål F-67/12

Luigi Marcuccio

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Skadeståndstalan – Otillåten – Översändande av skrivelse beträffande verkställelsen av en dom till sökandens ombud vad avser överklagandet av nämnda dom – Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund – Artikel 94 a i rättegångsreglerna”

Saken: Talan, som väckts i enlighet med artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig enligt artikel 106a i Euratomfördraget, genom vilken Luigi Marcuccio dels har yrkat om ogiltigförklaring av det beslut genom vilket Europeiska kommissionen avslog ansökan om skadestånd för den skada som skulle ha uppstått som en följd av att en skrivelse avseende villkoren för verkställighet av den dom som förstainstansrätten meddelade den 4 november 2008 i mål F-41/06, Marcuccio mot kommissionen (nedan kallad domen av den 4 november 2008) skickades till den advokat som företrätt Luigi Marcuccio med avseende på överklagandet av den domen, dels har yrkat om att kommissionen ska förpliktas att ersätta den skada som därigenom ska ha uppstått.

Avgörande: Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den helt saknar rättslig grund. Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.  Luigi Marcuccio ska till tribunalen erlägga ett belopp om 2 000 euro.

Sammanfattning

1.      Utomobligatoriskt skadeståndsansvar – Villkor – Rättsstridighet – Skada – Orsakssamband – Kumulativa villkor – Ett av villkoren är inte uppfyllt – Talan ogillas i sin helhet

(Artikel 340 andra stycket FEUF)

2.      Domstolsförfarande – Domstolskostnader – Kostnader som personaldomstolen har förorsakats på grund av rättegångsmissbruk från en tjänstemans sida – Tjänstemannen förpliktas att ersätta nämnda kostnader

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 94)

1.      Unionens utomobligatoriska skadeståndsansvar i den mening som avses i artikel 340 andra stycket FEUF, enligt domstolens fasta rättspraxis, förutsätter att tre kumulativa villkor är uppfyllda, nämligen att en administrativ rättsakt eller det handlande som läggs institutionen till last är rättsstridigt, att det verkligen föreligger en skada och att det finns ett orsakssamband mellan det påstådda handlandet och den åberopade skadan.

(se punkt 21)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 16 mars 2011, Marcuccio mot kommissionen, F-21/10, punkterna 22 och 23, och där angiven rättspraxis

2.      Om personaldomstolen har förorsakats onödig kostnad, särskilt i uppenbara fall av rättegångsmissbruk, kan den med stöd av artikel 94 a i personaldomstolens rättegångsregler förplikta den part som förorsakat kostnaden att ersätta hela eller delar av denna, dock högst till ett belopp på 2 000 euro.

Den bestämmelsen ska tillämpas när föremålet för en tjänstemans talan i hög grad liknar föremålet för tidigare talan som väckts av samma tjänsteman och talan i de målen avvisades, eftersom det var uppenbart att de helt saknade rättslig grund. Förevarande talan ger uttryck för frustration och sårade känslor. Sökanden har valt att väcka talan vid domstol utan att det finns någon grund för det.

(se punkterna 34–37)

Hänvisning till

Domstolen: 14 april 2011, Marcuccio mot domstolen, C-460/10 P

Tribunalen: 17 maj 2006, Marcuccio mot kommissionen, T-241/03, punkt 65; 6 juli 2010, Marcuccio mot domstolen, T-401/09; 15 november 2012, Marcuccio mot kommissionen, T-286/11 P

Personaldomstolen: 6 december 2007, Marcuccio mot kommissionen, F-40/06, punkt 50; ovannämnda målet Marcuccio mot kommissionen; 29 februari 2012, Marcuccio mot kommissionen, F-3/11, punkt 54