10. oktoobril 2011 esitatud hagi - ZZ versus parlament

(kohtuasi F-101/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada avaliku konkursi EPSO/AD/188/10 - BULGAARIA keelde ja BULGAARIA keelest (BG) tõlkivad KONVERTENTSITÕLGID konkursikomisjoni 30. juuni 2011. aasta otsus, millega hageja jäeti konkursi reservnimekirja kandmata ning mittevaralise ja varalise kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

tühistada avaliku konkursi EPSO/AD/188/10 - BULGAARIA keelde ja BULGAARIA keelest (BG) tõlkivad KONVERTENTSITÕLGID konkursikomisjoni 30. juuni 2011. aasta otsus, mis tehti pärast hageja katsete uuesti läbi vaatamist ja millega kinnitati tema tulemused ning sellest tulenevalt ka otsus mitte kanda teda konkursi reservnimekirja;

tühistada avaliku konkursi EPSO/AD/188/10 - BULGAARIA keelde ja BULGAARIA keelest (BG) tõlkivad KONVERTENTSITÕLGID konkursikomisjoni 31. mai 2011. aasta otsus kanda hageja konkursi reservnimekirja;

tühistada kõik toimingud, mille konkursikomisjon tegi alates menetlusstaadiumist, mil ilmnesid hagi esemeks olevad rikkumised;

mõista kostjalt mittevaralise ja varalise kahju ning hageja teenistuskäigule tekitatud kahju hüvitamiseks välja 15 000 eurot, mida võidakse kohtumenetluse käigus suurendada või vähendada, koos 7% aastamääraga intressiga alates hagi esitamise kuupäevast;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

____________