EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

2 päivänä elokuuta 2016

Asia F-134/11

Giorgio Cocchi

ja

Nicola Falcione

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Avustamisvelvollisuus – Henkilöstösääntöjen 24 artikla – Avustamispyynnön hylkääminen – Eläkkeet – Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta – Eläkeoikeuksien siirtämistä koskeva hakemus – Eläkeoikeuksien siirtämistä koskevan hakemuksen peruuttaminen oikeudenkäynnin kuluessa – Hylättyä avustamispyyntöä koskevan lausunnon antamisen raukeaminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Giorgio Cocchi ja Nicola Falcione vaativat virkamiestuomioistuinta yhtäältä kumoamaan 9.3.2011 päivätyt päätökset, joilla Euroopan komissio hylkäsi avustamispyynnöt, jotka he esittivät italialaisessa eläkejärjestelmässä saavuttamiensa eläkeoikeuksien siirtämistä Euroopan unionin eläkejärjestelmään koskevien hakemusten yhteydessä ja toisaalta komission velvoittamista maksamaan heille vahingonkorvausta.

Ratkaisu:      Lausunnon antaminen asiassa F-134/11, Cocchi ja Falcione v. komissio, raukeaa. Giorgio Cocchi, Nicola Falcione ja Euroopan komissio vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Henkilöstökanne – Oikeussuojan tarve – Arviointi kanteen nostamisen ajankohtana – Oikeussuojan tarpeen myöhempi lakkaaminen – Lausunnon antamisen raukeaminen

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

Jotta virkamies voi ajaa kannetta, jossa pyritään päätöksen kumoamiseen, hänen on säilytettävä henkilökohtainen intressi riitautetun päätöksen kumoamiseen kyseisen kanteen nostamisen jälkeenkin, koska tällainen intressi edellyttää, että kanteen lopputuloksesta voi olla hänelle hyötyä.

Kun virkamies on peruuttanut ennen unionin palveluksessa aloittamista saavutettujen eläkeoikeuksien siirtämistä koskevan hakemuksensa yhteisymmärryksessä asianomaisen toimielimen kanssa, mahdollisesta tuomiosta, jossa kumotaan päätös, jolla hylättiin hänen eläkeoikeuksien siirtämistä koskevan hakemuksensa yhteydessä esitetty avustamispyyntö, ei voi seurata hänelle minkäänlaista hallinnollista etua siitä kysymyksestä riippumatta, täyttääkö avustamispyyyntö, jonka virkamies on tehnyt puolustautuakseen oman toimielimensä toimintaa vastaan, tutkittavaksi ottamisen lailliset edellytykset.

Tältä osin tämänhetkisen oikeussuojan tarpeen puuttuessa kanteesta ei ole tarpeen lausua.

(ks. 33 ja 34 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: määräys 2.12.2013, Pachtitis v. komissio (F-49/12, EU:F:2013:197, 28 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen)