A Kúria (Magyarország) által 2021. március 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Megatherm-Csillaghegy Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(C-188/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Kúria

Az alapeljárás felei

Felperes: Megatherm-Csillaghegy Kft.

Alperes: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A héa-semlegesség elvét, illetve a Héa-irányelv1 (30) preambulumbekezdését, 63., 167–168., 178–180., 182., 273. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2015. január 1-től 2017. december 31-ig hatályos (Áfa tv.) 137. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata, mely szerint „Elenyészik az adóalany adólevonási joga az adószám törlését elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjával abban az esetben is, ha az adóhatóság az adóalany adószámát annak felfüggesztése nélkül törli.”, valamint a 2018. január 1-től 2020. november 26-ig hatályos 137. §-a, mely szerint „Ha az állami adó- és vámhatóság az adóalany adószámát törli, az adóalany adólevonási joga az adószám törlését elrendelő határozat véglegessé válásának napjával elenyészik.”?

A Héa-irányelv 273. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy az adólevonási jog elenyészése, mint kötelezően alkalmazandó jogkövetkezmény túllép az adó behajtása és az adócsalás elleni küzdelem, mint cél megvalósításához szükséges mértéken (aránytalan)?

____________

1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006., L 347., 1. o.).