Жалба, подадена на 3 май 2021 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (трети разширен състав) на 24 февруари 2021 г. по дело T-161/18, Braesch и др./Комисия

(Дело C-284/21 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: A. Bouchagiar и K. Blanck)

Други страни в производството: Anthony Braesch, Trinity Investments DAC, Bybrook Capital Master Fund LP, Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP, Bybrook Capital Badminton Fund LP

Искания

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени обжалваното съдебно решение;

да се произнесе по подадената пред първата съдебна инстанция жалба и да я отхвърли като недопустима и

да осъди другите страни в производството да заплатят съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата жалбоподателят посочва едно основание.

Според жалбоподателя Общият съд нарушил член 108, параграф 2 ДФЕС и член 1, буква з) от Процедурния регламент за държавната помощ,1 тъй като погрешно квалифицирал жалбоподателите в първоинстанционното производство като „засегнати страни“ или като „страни с правен интерес“.

Въз основа на това Общият съд погрешно заключил, че жалбоподателите в първоинстанционното производство били активно процесуално легитимирани по член 263, параграф четвърти ДФЕС да обжалват Решение на Комисията C(2017) 4690 окончателен от 4 юли 2017 г. относно държавна помощ SA.47677 (2017/N), с което се обявява за съвместима с общия пазар държавната помощ, отпусната от Италия в полза на Banca Monte dei Paschi di Siena.

____________

1 Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 248, 2015 г., стр. 9).