23. septembril 2010 esitatud hagi - Chatzidoukakis versus komisjon

(kohtuasi F-84/10)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Efstratios Chatzidoukakis (Schrassig, Luksemburg) (esindaja: advokaat V. Christianos)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega vähendati hagejale antavat õppetoetust asjaolu tõttu, et tema poeg saab liikmesriigilt rahalist abi stipendiumi ja laenu näol.

Hageja nõuded

esiteks tühistada otsus, millega vähendati hagejale makstavat "õppetoetust" ja mis nähtub tema 2010. aasta veebruari palgatõendist, ning kõnealune palgatõend osas, milles sellega on "õppetoetust" osaliselt vähendatud; teiseks tühistada komisjoni 26. veebruari 2010. aasta otsus, mis puudutab hagejale antava "õppetoetuse" vähendamist ja hagejalt 375 euro kinnipidamist, mis on esitatud 2010. aasta märtsi palgatõendil; kolmandaks tühistada 2010. aasta märtsi palgatõend, millega vähendatakse hagejale makstavat "õppetoetust" ja mis sisaldab tagasiulatuvat 375 euro suuruse summa kinnipidamist; neljandaks tühistada palgatõendid ajavahemikus aprill 2010 - august 2010 osas, milles need sisaldavad "õppetoetuse" osalist vähendamist; viiendaks tühistada komisjoni 9. juuli 2010. aasta otsus, millega on kaebus otseselt rahuldamata jäetud;

hüvitada koos intressidega hagejalt kinnipeetud summad;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________