Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 януари 2011 г. - Dekker/Европол

(Дело F-87/09)

Език на производството: нидерландски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра поради уреждането на спора по взаимно съгласие.

____________

1 - ОВ C 24, 30.1.2010 г., стр. 80.