Kanne 22.5.2017 – Niemelä ym. v. EKP

(Asia T-321/17)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Heikki Niemelä (Ohain, Belgia), Mika Lehto (Espoo, Suomi), Nemea plc (St. Julians, Malta), Nevestor SA (Ohain) ja Nemea Bank plc (St. Julians) (edustaja: asianajaja A. Meriläinen)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan keskuspankin 23.3.2017 tekemän päätöksen ECB/SSM/2017–213800JENPXTUY75VS0/1 WHD-2017-0003, jolla Nemea Bank plc:ltä (jäljempänä valvottu yhteisö) peruutetaan luottolaitostoimintaa koskeva toimilupa

toissijaisesti muuttamaan EKP:n päätöstä siten, että sen täytäntöönpanoa lykätään ottaen huomioon se peruuttamaton vahinko, jota kyseisen päätöksen välittömästä ja jatketusta täytäntöönpanosta todennäköisesti aiheutuisi valvotun yhteisön intressiryhmille, etupäässä pankin tallettajille, työntekijöille ja osakkaille, antamalla valvotun yhteisön suorille/välillisille osakkaille mahdollisuus purkaa omistusosuutensa pankista mahdollisesti asetettavassa kohtuullisessa ajassa tai velvoittamalla heidät tähän

määräämään vastaajan maksamaan kantajille 10 miljoonaa euroa 23.3.2017 alkaen laskettavine laillisine korkoineen korvauksena kyseisellä päätöksellä aiheutetusta vahingosta

velvoittamaan vastaajan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että asiaan liittyvät tosiseikat esitetään päätöksen perusteluissa virheellisesti ja/tai että perustelut ovat riittämättömät.

Kantajat esittävät, ettei EKP kyennyt tekemään asianmukaisesti perusteltua päätöstä kansalliseen oikeuteen perustuvien muutoksenhakumenettelyjen ollessa käynnissä.

Toinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että EKP on tehnyt ilmeisen arviointivirheen.

Kantajat esittävät, että EKP teki virheen, kun se tukeutui Maltan finanssipalveluviranomaisen (Malta Financial Services Authority) ohjeisiin lopullisina ja ratkaisevina huolimatta siitä, että finanssipalveluasioiden tuomioistuin (Financial Services Tribunal) voi vahvistaa tai kumota ne tai muuttaa niitä. EKP toimi joka tapauksessa selvästi virheellisesti katsoessaan, että valvotun yhteisön toimiluvan peruuttaminen oli suositeltava ratkaisu pankin pakkomyyntiin nähden ja että oli epätodennäköistä, että myyntiin liittyvä vaihtoehto toteutuisi.

Kolmas kanneperuste, joka perustuu siihen, että kanteen kohteena oleva päätös on oikeudellisesti virheellinen.

Kantajat esittävät, ettei EKP:lla ollut toimivaltaa tehdä kanteen kohteena olevaa päätöstä, koska toimivalta peruuttaa valvotun yhteisön – joka on luottolaitos – toimilupa kuuluu Maltan finanssipalveluviranomaiselle eikä EKP:lle. EKP:n päätös on näin ollen tehty toimivallan rajat ylittäen (ultra vires), ja sen osalta loukataan kantajien kansallisen oikeuden mukaisia muutoksenhakua koskevia oikeuksia sekä heidän EU:n oikeuteen perustuvia oikeuksiaan tosiasialliseen oikeussuojaan ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

Neljäs kanneperuste, joka perustuu siihen, että EKP on syyllistynyt harkintavallan väärinkäyttöön.

Kantajat esittävät, että vaikka EKP:lla olisi ollut kiistanalainen toimivalta, se käytti harkintavaltaansa väärin, koska se eväsi valvotulta yhteisöltä ja muilta kantajilta näiden kansallisen oikeuden mukaiset muutoksenhakuoikeudet.

Viides kanneperuste, joka perustuu siihen, että EKP:n päätös on ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, koska sen osalta ei ole noudatettu suhteellisuusperiaatetta.

Kantajat esittävät, että suhteellisuusperiaatteen noudattaminen nyt käsiteltävässä asiassa olisi estänyt valvotun yhteisön toimiluvan peruuttamisen. Asian olosuhteet huomioon ottaen pankin myynti olisi valvotun yhteisön kannalta ollut vähemmän vahingollista eikä se olisi aiheuttanut vahinkoa valvotun yhteisön tallettajille, työntekijöille ja osakkaille.

____________