Προσφυγή της 19ης Φεβρουαρίου 2013 – ZZ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-18/13)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: ZZ (εκπρόσωποι: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis και E. Marchal, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως περί υπολογισμού βάσει των νέων ΓΕΔ των αναγνωριζόμενων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που είχαν αποκτηθεί πριν την ανάληψη υπηρεσίας.

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

–    να ακυρώσει την απόφαση της 17ης Ιανουαρίου 2012 περί υπολογισμού των αναγνωριζόμενων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που είχε αποκτήσει πριν αναλάβει υπηρεσία στην Επιτροπή·

–     καθόσον είναι αναγκαίο, να ακυρώσει την απόφαση της 13ης Νοεμβρίου 2012 με την οποία απορρίφθηκε η διοικητική του ένσταση με την οποία ζήτησε την εφαρμογή των ΓΕΔ και των αναλογιστικών ισοδυνάμων που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεώς του για μεταφορά των συνταξιοδοτικών του δικαιωμάτων·–    να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.