EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(pirmā palāta)

2016. gada 2. augustā

Lieta F‑134/11

Giorgio Cocchi

un

Nicola Falcione

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Pienākums sniegt palīdzību – Civildienesta noteikumu 24. pants – Lūguma sniegt palīdzību noraidīšana – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Lūgums nodot pensijas tiesības – Atteikšanās no lūguma nodot pensijas tiesības tiesvedības laikā – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas attiecībā uz lūguma sniegt palīdzību noraidīšanu

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru Giorgio Cocchi un Nicola Falcione lūdz, pirmkārt, atcelt 2011. gada 9. marta lēmumus, ar kuriem Eiropas Komisija noraidīja viņu lūgumus sniegt palīdzību, kuri tika izteikti saistībā ar viņu pieteikumiem par viņu pensijas tiesību, kas iegūtas Itālijas pensiju shēmā, nodošanu Eiropas Savienības pensiju shēmai, un, otrkārt, piespriest Komisijai atlīdzināt zaudējumus

Nolēmums      Izbeigt tiesvedību lietā F‑134/11 Cocchi un Falcione/Komisija. Giorgio Cocchi, Nicola Falcione un Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus paši.

Kopsavilkums

Ierēdņu celta prasība – Interese celt prasību – Novērtēšana prasības celšanas brīdī – Intereses celt prasību vēlāka pazušana – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

Lai ierēdnis varētu uzturēt prasību par lēmuma atcelšanu, ir nepieciešams, lai viņš pat pēc minētās prasības celšanas saglabātu personīgo interesi atcelt apstrīdēto lēmumu, un šāda interese nozīmē, ka prasība ar savu iznākumu var viņam radīt labvēlīgu rezultātu.

Ja ierēdnis ar attiecīgas iestādes piekrišanu ir atsaucis savu pieteikumu par savu pensijas tiesību, kas iegūtas pirms viņa stāšanās darbā Savienībā, nodošanu, iespējamais spriedums, ar ko tiktu atcelts lēmums, ar kuru ir noraidīts saistībā ar viņa pieteikumu par pensijas tiesību nodošanu iesniegtais lūgums sniegt palīdzību, nevar viņam sniegt nekādu administratīvo labumu, un tas nav atkarīgs no jautājuma, vai lūgums sniegt palīdzību, ko ierēdnis ir iesniedzis, lai aizsargātos pret viņa iestādes rīcību, ir tiesiski pieņemams.

Šajā ziņā, tā kā nav aktuālas intereses celt prasību, tiesvedība par prasību ir jāizbeidz.

(skat. 33. un 34. punktu)

Atsauce

Vispārējā tiesa: rīkojums, 2013. gada 2. decembris, Pachtitis/Komisija, F‑49/12, EU:F:2013:197, 28. punkts un tajā minētā judikatūra.