Acțiune introdusă la 30 noiembrie 2010 - Schuerewegen/Parlamentul European

(Cauza F-125/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Luxemburg) (reprezentanți: P. Nelissen Grade și G. Leblanc, avocați)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei AIPN prin care reclamantul a fost îndepărtat de la locul său de muncă și prin care i-a fost retrasă legitimația sa de serviciu, precum și actele subsecvente acestei decizii și cererea de daune interese

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei AIPN din 30 august 2010 prin care se respinge reclamația depusă de reclamant;

anularea deciziei AIPN din 25 martie 2010 prin care reclamantul a fost îndepărtat prin forță, fără justificare, fără notificare scrisă sau verbală și fără preaviz și prin care i-a fost retrasă legitimația de serviciu, precum și anularea actele subsecvente acestei decizii;

să se indice pârâtului efectele pe care le produce anularea deciziilor atacate și în special repararea prejudiciului suferit de reclamant;

obligarea pârâtului la rambursarea integrală a cheltuielilor medicale efectuate în urma problemelor de sănătate ale reclamantului cauzate de aceste evenimente;

obligarea pârâtului la restituirea tuturor zilelor de concediu anual luate de reclamant începând de la 25 martie 2010, la care se adaugă toate zilele de absență pe caz de boală;

obligarea pârâtului la transmiterea către reclamant a unor scuze publice și scrise în vederea apărării în mod public a reputației sale;

obligarea pârâtului de a veghea ca reclamantul să nu sufere în consecință niciun tratament sau nicio măsură de natură vexatorie sau discriminatorie din cauza actului care lezează;

obligarea pârâtului de a veghea ca niciun efect al actului care lezează, al motivației sale sau al consecințelor sale să nu fie menținut în dosarul individual al reclamantului;

obligarea pârâtului la căutarea activă și rapidă a unui post pentru reclamant suficient de îndepărtat de locul său de repartizare actual pentru a îi permite să reia munca în condiții acceptabile din punct de vedere uman;

obligarea pârâtului la a veghea ca persoanele care au participat, în mod conceptual, de o manieră activă sau indirectă, la actul care lezează să fie avertizate sau sancționate în mod adecvat;

obligarea pârâtului la plata către reclamant a unei sume de 10 000 de euro cu titlu de daune interese pentru prejudiciul moral suferit, precum și a unei sume provizorii de 5 000 de euro pentru prejudiciul material suferit, sub rezerva unei majorări;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

____________