Žaloba podaná 19. septembra 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-91/13)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým sa nariaďuje vrátenie príspevku na expatriáciu a cestovných nákladov poskytnutých žalobcovi počas jeho preloženia do Nemecku, spolu s vrátením už získaných súm, a náhrada nemajetkovej ujmy

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2012, ktorým sa od žalobcu žiada vrátiť jeho príspevok na expatriáciu a ročné cestovné náklady poskytnuté počas jeho preloženia do Nemecka,

zrušiť rozhodnutie Komisie z 24. júna 2013, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobcu,

následne od menovacieho orgánu vrátiť sumu, ktorú už vymohol, zvýšenú o úroky z omeškania v aktuálnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky zvýšenej o 2 percentuálne bod,

v každom prípade, nahradiť nemateriálnu ujmu ohodnotenú ex auquo et bono na 5 000 eur,

zaviazať žalovanú na náhradu všetkých trov konania.