Sag anlagt den 4. oktober 2010 - Blessemaille mod Parlamentet

(Sag F-93/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Philippe Blessemaille (Remich, Luxembourg) (ved advokaterne E. Boigelot og S. Woog)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Parlamentets afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på listen over tjenestemænd forfremmet til lønklasse AST 8 i forfremmelsesåret 2009 og påstand om erstatning for den lidte ikke-økonomiske skade.

Sagsøgerens påstande

Annullation af Parlamentets afgørelse, offentliggjort den 2. december 2009, om ikke at opføre sagsøgeren på listen over tjenestemænd forfremmet fra lønklasse AST 7 til lønklasse AST 8 i forfremmelsesåret 2009.

Som følge af denne annullation foretages en ny sammenligning mellem sagsøgerens fortjenester og fortjenesterne for de øvrige kandidater i forfremmelsesårene 2008 og 2009 og sagsøgeren tildeles en forfremmelse til lønklasse AST 8 med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2008 samt betaling af renter af lønefterbetalingerne beregnet på grundlag af den af Den Europæiske Centralbank fastsatte rentesats for primære refinansieringsoperationer, forhøjet med 2 procentpoints, fra den 1. januar 2008, uden at forfremmelsen af de øvrige forfremmede tjenestemænd herved anfægtes.

Parlamentet tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 3 500 EUR i erstatning for lidt ikke-økonomisk skade som følge af sagsøgerens manglende forfremmelse den 1. januar 2008, idet der tages forbehold for en forhøjelse af dette beløb under sagen.

Subsidiært: hvis Retten måtte finde, at forfremmelsen til lønklasse AST 8 ikke kan få virkning fra et tidspunkt, der ligger forud for den 1. januar 2009, tilpligtes Parlamentet at betale en supplerende godtgørelse i erstatning for den økonomiske skade på et beløb svarende til lønforskellen mellem den faktisk udbetalte løn i 2008 og den løn, som burde have været udbetalt i 2008 som følge af forfremmelsen den 1. januar 2008 og beregnet på grundlag af en periode enten fra den 1. januar til den 31. december 2008, eller fra den 1. januar til den 31. august 2008, alt efter det tidspunkt, hvorfra det fastslås, at den omtvistede forfremmelse får virkning (henholdsvis den 1. januar 2009 eller den 1. september 2008).

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________