Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 17.9.2014 – Wahlström v. Frontex

(Asia F-117/13)1

(Henkilöstö – Frontexin työntekijät – Väliaikainen toimihenkilö – Määräaikaisen työsopimuksen uusimatta jättäminen – Uusimismenettely – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan a alakohta – Oikeus tulla kuulluksi – Laiminlyönti – Vaikutus päätöksen sisältöön)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Kari Wahlström (Espoo, Suomi) (edustaja: asianajaja S. A. Pappas)

Vastaaja: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (FRONTEX) (asiamiehet: S. Vuorensola ja H. Caniard, avustajinaan asianajajat D. Waelbroeck ja A. Duron)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sellaisen päätöksen kumoamiseksi, jolla jätettiin uusimatta kantajan väliaikaisen toimihenkilön työsopimus sen seurauksena, kun virkamiestuomioistuin kumosi asiassa F-87/11 hänen työsopimuksensa uusimatta jättämisestä tehdyn ensimmäisen päätöksen

Tuomiolauselma

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston pääjohtajan 19.2.2013 tekemä päätös, jolla Kari Wahlströmin väliaikaisen toimihenkilön työsopimus jätettiin uusimatta, kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Kari Wahlströmin oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 31, 1.2.2014, s. 23.