Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Gelderland (Madalmaad) 20. novembril 2014 – Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA versus VSB Machineverhuur BV jt

(kohtuasi C-523/14)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank Gelderland

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA

Kostjad: VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Aertsseni kui tsiviilhageja esitatud hagi Belgia kriminaalmenetluse seadustiku artikli 63 ja sellele järgnevate artiklite tähenduses kuulub selle esitamise laadi ja menetlusstaadiumi arvesse võttes määruse nr 44/20011 esemelisse kohaldamisalasse?

Kui küsimusele vastatakse jaatavalt:

2.    Kas määruse nr 44/2001 artikli 27 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et hagi on selle sätte tähenduses menetluses välisriigi (Belgia) kohtus ka siis, kui Belgia eeluurimiskohtule on hagi esitanud tsiviilhageja ja eeluurimine kohtus ei ole veel lõppenud?

3.    Kui küsimusele vastatakse jaatavalt, siis millist aega loetakse tsiviilhageja esitatud hagi alusel algatatud kohtuasja menetlusse võtmise ja/või menetluse alustamise ajaks määruse nr 44/2001 artikli 27 lõike 1 ja artikli 30 tähenduses?

4.    Kas juhul, kui küsimusele vastatakse eitavalt, tuleb määruse nr 44/2001 artikli 27 lõiget 1 tõlgendada nii, et hagi esitamine tsiviilhageja poolt võib põhjustada seda, et hagi võetakse Belgia kohtus selle sätte tähenduses menetlusse hiljem?

5.    Kui küsimusele vastatakse jaatavalt, siis millist aega loetakse sellisel juhul kohtuasja menetlusse võtmise ja/või menetluse alustamise ajaks määruse nr 44/2001 artikli 27 lõike 1 ja artikli 30 tähenduses?

6.    Kui hagi on esitanud tsiviilhageja, kuid hagi ei ole hagi esitamise ajal määruse nr 44/2001 artikli 27 lõike 1 tähenduses veel menetlusse võetud ning esitatud hagi kontrollimise käigus võidakse hagi menetlusse võtta hiljem tagasiulatuvalt hagi esitamise ajast, siis kas sellisel juhul tuleneb nimetatud sättest, et kohus, kelle menetluses on hagi pärast tsiviilhagi esitamist Belgia kohtule, peab otsuse tegemise peatama, kuni on kindlaks tehtud, kas hagi on artikli 27 lõike 1 tähenduses menetluses Belgia kohtus?

____________

____________

1 Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42)