Pritožba, ki so je 28. decembra 2020 vložili Maria Teresa Coppo Gavazzi in drugi zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 15. oktobra 2020 v združenih zadevah od T-389/19 do T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, od T-409/19 do T-414/19, od T-416/19 do T-418/19, od T-420/19 do T-422/19, od T-425/19 do T-427/19, od T-429/19 do T-432/19, T-435/19, T-436/19, od T-438/19 do T-442/19, od T-444/19 do T-446/19, T-448/19, od T-450/19 do T-454/19, T-463/19 in T-465/19 Maria Teresa Coppo Gavazzi in drugi/Parlament

(Zadeva C-725/20 P)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Pritožniki: Maria Teresa Coppo Gavazzi, Cristiana Muscardini, Luigi Vinci, Agostino Mantovani, Anna Catasta, Vanda Novati, Francesco Enrico Speroni, Maria Di Meo, Giuseppe Di Lello Finuoli, Raffaele Lombardo, Olivier Dupuis, Leda Frittelli, Livio Filippi, Vincenzo Viola, Antonio Mussa, Mauro Nobilia, Sergio Camillo Segre, Stefano De Luca, Riccardo Ventre, Mirella Musoni, Francesco Iacono, Vito Bonsignore, Claudio Azzolini, Vincenzo Aita, Mario Mantovani, Vincenzo Mattina, Romano Maria La Russa, Giorgio Carollo, Fiammetta Cucurnia, v svojem imenu in kot dedinja Giulietta Chiese, Roberto Costanzo, Giorgio Gallenzi, kot dedič Giulia Cesara Gallenzija, Vitaliano Gemelli, Pasqualina Napoletano, Ida Panusa (zastopnik: M. Merola, avvocato)

Druga stranka v postopku: Evropski parlament

Predlogi

Razveljavitev izpodbijane sodbe;

vrnitev zadeve T-453/19, Panusa/Parlament Splošnemu sodišču, da o njej vsebinsko odloči;

razglasitev ničnosti izpodbijanih sklepov, ki se nanašajo na druge tožeče stranke;

naložitev stroškov postopka na obeh stopnjah Evropskemu parlamentu.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

S prvim pritožbenim razlogom tožeče stranke navajajo napačno uporabo prava s tem, da je Splošno sodišče štelo, da izpodbijani sklepi, o katerih je odločalo, niso bili povezani s pravico do pokojnine in v zvezi s tem niso imeli nobenega vpliva, in je torej razsodilo, da so bili v skladu s splošnimi načeli in Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Napaka izhaja iz tega, da je abstraktno in samovoljno razlikovalo med pravico do pokojnine pravico do plačila dajatev. Z izpodbijanimi sklepi se je poseglo v samo pravico do pokojnine, s čimer je bila poleg predpisov iz Izvedbenih ukrepov za statut poslancev kršena tudi lastninska pravica; poleg tega so v nasprotju z načeli sorazmernosti, pravne varnosti in varstva legitimnih pričakovanj.

Z drugim pritožbenim razlogom tožeče stranke navajajo večkratno napačno uporabo prava s strani Splošnega sodišča pri presoji postopkovnih razlogov za razglasitev ničnosti, ki so jih na prvi stopnji navedle tožeče stranke, ki so se nanašali zlasti na določitev pravilnega pravnega temelja izpodbijanih sklepov, pristojnost vodje oddelka, ki je akt sprejel in pomanjkljivo obrazložitev. Splošno sodišče bi moralo ugotoviti, da izpodbijani sklepi temeljijo na že razveljavljeni določbi in, glede na to, da se štejejo za ukrepe izrednega upravljanja, bi jih moralo sprejeti predsedstvo Evropskega parlamenta. Splošno sodišče je poleg tega pretirano razširilo možnost obrazložitve z napotitvijo. Obrazložitev namreč ni navedena v izpodbijanih sklepih temveč le v mnenju pravne službe Evropskega parlamenta, na katero v izpodbijanih sklepih in pripravljalnih aktih ni niti izrecnega sklicevanja.

S tretjim pritožbenim razlogom tožeča stranka v zadevi T-453/19 navaja napačno uporabo prava pri razglasitvi nedopustnosti njene tožbe zaradi neobstoja pravnega interesa. Splošno sodišče namreč ni upoštevalo možnosti, da pokojninske dajatve, do katerih je upravičena tožeča stranka, temeljijo na drugačni pravni podlagi, ne glede na to, da je bilo to predmet razprave na obravnavi. Ker naj bi ta drugačna pravna podlaga tožeči stranki zagotavljala višje pokojninske dajatve, ni mogoče zanikati obstoja njenega pravnega interesa.

____________