Valitus, jonka Hermann Albers eK on tehnyt 4.12.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-597/18, Hermann Albers v. Euroopan komissio, 5.10.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-656 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Hermann Albers eK (edustaja: asianajaja S. Roling)

Muut osapuolet: Euroopan komissio, Saksan liittotasavalta, Land Niedersachsen

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen 5.10.2020 antaman tuomion Hermann Albers v. komissio (T-597/18, EU:T:2020:467) tuomiolauselman 1 ja 2 kohdan

hyväksyy kokonaisuudessaan ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyt vaatimukset, joilla vaadittiin, että Euroopan komission 12.7.2018 tekemä päätös C(2018) 4385 final1 kumotaan ja komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin sovelsi virheellisesti SEUT 107 ja SEUT 108 artiklaa suhteessa Niedersachsenin paikallisliikenteestä annetun lain (Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz, NNVG) 7 a §:ään. NNGV:n 7 a § merkitsee, toisin kuin unionin yleinen tuomioistuin katsoi, uutta valtiontukea, jota koskee ilmoitusvelvollisuus.

SEUT 107 artiklan suhteen kyse ei ole pelkästään taloudellisten resurssien valtionsisäisestä siirtämisestä, sillä liikenneviranomaiset kaksoisroolissaan julkisten liikenneyhtiöiden omistajina hyötyvät suoraan resurssien kohdentamisesta ja käyttävät niitä valikoivasti suorien tukien avulla yksityisen sektorin vahingoksi. Valittajan mukaan liikenneviranomaiset valvovat julkisia liikenneyhtiöitä kuin ”omia virastojaan”. Resurssien myöntäminen liikenneviranomaisille liittyy erottamattomana osana suosimiseen, koska tuona ajankohtana resurssien käyttämisestä kunnan yritysten taloudelliseen toimintaan on usein jo päätetty. Tämä vääristää kilpailua ja vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Valittajan mukaan lisäksi SEUT 108 artiklan 3 kohtaa on rikottu sen vuoksi, mutta myös siitä riippumatta, että NNGV:n 7 a § on valtiontukea, koska Saksan liittotasavalta ei ole ilmoittanut NNGV:n 7 a §:stä Euroopan komissiolle.

____________

1     Euroopan komission päätös olla vastustamatta toimenpidettä, jonka Land Niedersachsen hyväksyi Niedersachsenin paikallisliikenteestä annetun lain (Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz) 7 a §:n nojalla (asia SA.46538 (2017/NN) (EUVL 2018, C 292, s. 1).