Talan väckt den 28 september 2011 - ZZ mot kommissionen

(Mål F-94/11)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten H. Mannes)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av EPSO:s beslut att återuppta det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/26/05 och att uppmana sökanden att göra om det muntliga provet samt talan om ogiltigförklaring av beslutet att utesluta honom från uttagningsprovet med motiveringen att han inte hade infunnit sig till det muntliga provet.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut av den 11 februari och den 12 augusti 2011,

förklara att inbjudan till det muntliga provet av den 14 januari 2011 var rättstridig,

fastställa att det inte är tillräckligt att endast göra om det muntliga provet för att läka de principiella processuella fel som slagits fast i ett tidigare mål i vilket sökanden väckt talan,

fastställa att kommissionen har behörighet att föra upp sökanden i förteckningen över godkända sökande utan att han behöver göra om provet,

fastställa att kommissionen ska utge en lämplig ersättning för den olägenhet som har åsamkats sökanden på grund av att fristen har löpt ut och för att undgå att sökanden särbehandlas i förhållande till de kandidater som klarade provet,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna, och

i vilket fall som helst, meddela tredskodom.

____________