Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Supremo Tribunal Administrativo (Πορτογαλία) την 1η Απριλίου 2021 – Autoridade Tributária e Aduaneira κατά DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA

(Υπόθεση C-218/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η πορτογαλική

Αιτούν δικαστήριο

Supremo Tribunal Administrativo

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: Autoridade Tributária e Aduaneira

Αναιρεσίβλητη: DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA

Προδικαστικά ερωτήματα

Συνάδει με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα με το παράρτημα IV της [έκτης] οδηγίας ΦΠΑ 1 , η εφαρμογή του σημείου 2.27 του προσαρτημένου στον Κώδικα ΦΠΑ καταλόγου I υπό την έννοια ότι το σημείο αυτό καταλαμβάνει την επισκευή και τη συντήρηση ανελκυστήρων από την επιχείρηση την οποία αφορούν τα επίμαχα πραγματικά περιστατικά, με αποτέλεσμα να εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ;

Συνάδει με το δίκαιο της Ένωσης, και συγκεκριμένα με το παράρτημα IV της [έκτης] οδηγίας ΦΠΑ, η συνδυαστική εφαρμογή της εν λόγω διατάξεως του Κώδικα ΦΠΑ με άλλες διατάξεις του εθνικού δικαίου –άρθρο 1207, άρθρο 204, παράγραφοι 1, στοιχείο [e], και 3, και άρθρο 1421, παράγραφος 2, στοιχείο [b], του Αστικού Κώδικα (διατάξεις σχετικά με τις έννοιες της συμβάσεως έργου και του ακινήτου καθώς και με το τεκμήριο ότι ο ανελκυστήρας αποτελεί κοινόχρηστο μέρος των κτιρίων επί των οποίων έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία)–;

____________

1 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ 2006, L 347, σ. 1).