Prasība, kas celta 2022. gada 29. martā — Spānijas Karaliste/Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-224/22)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Spānijas Karaliste (pārstāvis: J. Rodríguez de la Rúa Puig)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

atcelt Padomes Regulu (ES) 2022/110 (2022. gada 27. janvāris), ar ko 2022. gadam nosaka dažu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas Vidusjūrā un Melnajā jūrā 1 , ciktāl tā nosaka (i) maksimālo pieļaujamo zvejas piepūli zvejai ar āķu jedām attiecībā uz heku (Merluccius merluccius) un svītraino jūrasbarbi (Mullus barbatus) Alvoranas jūrā, Baleāru salās, Ziemeļspānijā un Lionas līcī (1., 2., 5., 6. un 7. ģeogrāfiskajā apakšapgabalā), kas noteikta III pielikuma c) punktā; un (ii) maksimālos nozvejas limitus attiecībā uz Āfrikas dziļūdens garneli (Aristeus antennatus) Alvoranas jūrā, Baleāru salās, Ziemeļspānijā un Lionas līcī (1., 2., 5., 6. un 7. ģeogrāfiskajā apakšapgabalā), kas noteikta III pielikuma e) punktā;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pirmais pamats:

Maksimāli pieļaujamās zvejas piepūles noteikšana kuģiem, kuri zvejo ar āķu jedām, attiecībā uz heka un svītrainās jūras barbes zveju 1., 2., 5., 6., 7. ģeogrāfiskajā apakšapgabalā (turpmāk tekstā – “ĢAA”), proti:

neesot pamatota atbilstoši tam, kā prasīts Regulas 2019/1022 1 7. panta 5. punktā, jo nav noteikts, no kuriem zinātniskajiem atzinumiem izriet, ka ievērojami tiek nozvejots kāds konkrēts krājums;

alternatīvi: (i) esot pretrunā Regulas 2019/1022 7. panta 5. punktam, jo no Spānijas Karalistes izvērtētajiem zinātniskajiem atzinumiem neizriet kāda konkrēta krājuma ievērojama nozveja; un (ii) esot nesamērīga, jo tā ir acīmredzami nepiemērota Regulas 2019/1022 mērķa sasniegšanai tāpēc, ka tajā netiekot ievērota nedz prasība par zinātniskā atzinuma nepieciešamību, nedz veikta konsekventa KZP īstenošana tās trejādajā ekoloģiskajā, ekonomiskajā un sociālajā aspektā; un tā neesot vajadzīga, jo šā mērķa sasniegšanai tiek īstenoti citi alternatīvi pasākumi (zvejas aizliegumi un traļu veidu selektivitātes vairošana).

Otrais pamats:

Īpaša Āfrikas dziļūdens garneles maksimālās nozvejas limita noteikšana 1., 2., 5., 6. un 7. ĢAA, proti:

neesot pamatota atbilstoši tam, kā prasīts Regulas 2019/1022 7. panta 5. punkta b) apakšpunktā, jo nav precizēts no kuriem zinātniskajiem atzinumiem izriet nepieciešamība veikt šo saglabāšanas pasākumu;

alternatīvi (i) esot pretrunā Regulas 2019/1022 7. panta 3. punkta b) apakšpunktam, jo šā pasākuma izmantošana nebija paredzēta minētajā regulā un no Spānijas Karalistes izvērtētajiem zinātniskajiem atzinumiem neizriet nepieciešamība veikt šo saglabāšanas pasākumu; un (ii) esot nesamērīga, jo tā ir acīmredzami nepiemērota Regulas 2019/1022 mērķa sasniegšanai tāpēc, ka tajā netiekot ievērota prasība par zinātniskā atzinuma nepieciešamību, un tas pārklājas ar citiem saglabāšanas pasākumiem; un neesot vajadzīga, jo šā mērķa sasniegšanai tiek īstenoti citi alternatīvi pasākumi (zvejas aizliegumi, minimālie izmēri un traļu veidu selektivitātes vairošana).

____________

1     Padomes Regula (ES) 2022/110 (2022. gada 27. janvāris), ar ko 2022. gadam nosaka dažu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas Vidusjūrā un Melnajā jūrā (OV 2022, L 21, 165. lpp.).

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1022 (2019. gada 20. jūnijs), ar kuru izveido daudzgadu plānu zvejniecībām, kas izmanto bentiskos krājumus Vidusjūras rietumu daļā, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 508/2014 (OV 2019, L 172, 1. lpp.).