Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 1 sierpnia 2016 r. – Mario Animali i in. / Komisja Europejska

(Sprawa F-23/13)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury i renty – Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii uprawnień emerytalnych nabytych w innych systemach – Decyzja o zaliczeniu dodatkowych lat do okresu uprawniającego do emerytury wydana na podstawie nowych ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Artykuł 81 regulaminu postępowania – Skarga oczywiście bezzasadna)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Mario Animali i in. (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal, następnie adwokaci D. de Abreu Caldas i J.N. Louis, oraz w końcu adwokat J.N. Louis)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo C. Ehrbar i M. G. Gattinara, pełnomocnicy, następnie J. Currall i G. Gattinara, pełnomocnicy, oraz w końcu G. Gattinara, działający w charakterze pełnomocnika)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji powiadamiającej o ostatecznym obliczaniu lat zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury dla celów przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżących do systemu emerytalnego Unii według nowych ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego urzędników.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje oddalona jako oczywiście bezzasadna.

Strony pokrywają własne koszty.

____________

1 Dz.U. C 156 z 1.6.2013, s. 5.