Жалба, подадена на 16 ноември 2012 г. - ZZ/Комисия

(Дело F-142/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: B. Cambier и A. Paternostre, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комисията, с което тя се произнася по искането за признаване на професионално заболяване, подадено от жалбоподателя на основание член 73 от Правилника, с което му се признава степен на частична трайна инвалидност от 20 % и се определя 25 февруари 2010 г. за дата на стабилизиране на неговото здравословно състояние, както и за обезщетение за претърпените от него неимуществени и имуществени вреди

Искания на жалбоподателя

да установи отговорността на Комисията за неспазване на разумния срок и на различните грешки, които тя или нейните органи са допуснали в проучването на искането за признаване на професионално заболяване, подадено от жалбоподателя на основание член 73 от Правилника, като вследствие на това:

отмени решенията на ОН от 11 януари и 7 август 2012 г.;

да осъди Комисията да плати на жалбоподателя сума в размер от 100 000 евро, предназначена да обезщети конкретно причинената неимуществена вреда на жалбоподателя, независимо от неговото заболяване;

да установи, че Комисията е отговорна за различните грешки, допуснати от самата нея и нейните органи, които са допринесли за възникването, запазването и усложняването на здравословното състояние на жалбоподателя и да я осъди вследствие на това да заплати на жалбоподателя сума в размер от 1 798 650 евро за обезщетение за претърпяната от него имуществена вреда и различните видове разходи; тази обща сума може да бъде намалена с 268 679,44 евро, които вече са били платени на жалбоподателя на основание член 73 от Правилника;

да осъди Комисията да плати лихви в размер от 12 % върху всички горепосочени суми, считано от месец ноември 2004 г., дата, на която искането на жалбоподателя на основание член 73 от Правилника е могло да бъде решено;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________