Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Ploieşti (Rumunsko) dne 6. dubna 2021 – Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România”, YN v. Consiliul Superior al Magistraturii

(Věc C-216/21)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel Ploieşti

Účastníci původního řízení

Žalobci: Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România”, YN

Žalovaná: Consiliul Superior al Magistraturii

Předběžné otázky

Musí být mechanismus pro spolupráci a ověřování (MSO) zřízený rozhodnutím Komise 2006/928/ES ze dne 13. prosince 20061 považován za akt přijatý orgánem Evropské unie ve smyslu článku 267 SFEU, který může podléhat výkladu Soudního dvora Evropské unie? Spadá obsah, povaha a doba trvání mechanismu pro spolupráci a ověřování (MSO), který byl zřízen rozhodnutím Komise 2006/928/ES ze dne 13. prosince 2006, do oblasti působnosti smlouvy o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii, kterou Rumunsko podepsalo dne 25. dubna 2005 v Lucemburku? Jsou požadavky stanovené ve zprávách vypracovaných v rámci tohoto mechanismu pro Rumunsko závazné?

Lze zásadu nezávislosti soudců zakotvenou v čl. 19 odst. 1 druhém pododstavci Smlouvy o Evropské unii (SEU) a v článku 47 Listiny základních práv, jakož i v judikatuře Soudního dvora Evropské unie s ohledem na článek 2 SEU vykládat v tom smyslu, že se vztahuje i na řízení o povýšení soudců ve funkci?

Je tato zásada porušena zavedením systému povyšování soudem vyššího stupně, který je založen výlučně na souhrnném hodnocení činnosti a chování provedeném komisí složenou z předsedy soudu odpovědného za soudní přezkum a soudců tohoto soudu, která vedle pravidelného hodnocení soudců provádí odděleně jak hodnocení soudců za účelem povýšení, tak soudní přezkum jimi vydaných rozsudků?

Je zásada nezávislosti soudců zakotvená v čl. 19 odst. 1 druhém pododstavci Smlouvy o Evropské unii (SEU) a v článku 47 Listiny základních práv, jakož i v judikatuře Soudního dvora Evropské unie s ohledem na článek 2 SEU porušena, pokud rumunský stát nedodržuje předvídatelnost a právní jistotu práva Evropské unie, když přijal mechanismus pro spolupráci a ověřování (MSO) a jeho zprávy a po více než 10 let je dodržoval, a posléze bez upozornění změnil postup pro povýšení soudců do vedoucích funkcí, a to v rozporu s doporučeními MSO?

____________

1 Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2006 , kterým se zřizuje mechanismus pro spolupráci a ověřování pokroku Rumunska při dosahování specifických referenčních cílů v oblasti reformy soudnictví a boje proti korupci (oznámeno pod číslem K(2006) 6569) (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 56).