Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 15 oktober 2014 – De Bruin / Parlement

(Zaak F-15/14)1

(Openbare dienst – Ambtenaar op proef – Artikel 34 van het Statuut – Rapport over de proeftijd waarin de ongeschiktheid van de betrokkene wordt vastgesteld – Verlenging van de proeftijd – Ontslag aan het einde van de proeftijd – Gronden voor het ontslag – Prestaties – Snelheid bij de uitvoering van de taken – Kennelijke beoordelingsfouten – Onregelmatigheden in de procedure – Voor het beoordelingscomité geldende termijn om zijn advies uit te brengen)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Evert Anton De Bruin (Lent, Nederland) (vertegenwoordiger: A. Salerno, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: M. Dean en M. Ecker, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van het Parlement om verzoekers arbeidsovereenkomst na de periode van verlenging van zijn proeftijd te beëindigen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

De Bruin zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van het Europees Parlement.

____________

____________

1     PB C 184 van 16.6.2014, blz. 40.