UZNESENIE PREDSEDU PRVEJ KOMORY SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 30. júna 2008

Vec F‑59/07

Pierre‑Alexis Feral

proti

Výboru regiónov Európskej únie

„Urovnanie sporu zmierom na podnet Súdu pre verejnú službu – Výmaz“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou P.-A. Feral navrhuje zrušenie rozhodnutia riaditeľa administratívy Výboru regiónov z 26. júla 2006 o vymáhaní súm, ktoré mu boli vyplatené na základe opravného koeficientu uplatňovaného na časť odmien prevedenú do Francúzska v období od marca 2003 do mája 2005, a rozhodnutia tohto riaditeľa zo 4. decembra 2006, ktoré stanovuje predmetnú sumu na 3 600,16 eura, ako aj uloženie povinnosti Výboru regiónov vrátiť mu túto sumu s úrokmi z omeškania a spolu s úrokmi z omeškania zaplatiť mu sumu, ktorá mu mala byť zaplatená na základe opravného koeficientu uplatňovaného na časť jeho odmien, ktorá mala byť od júna 2005 prevedená do Francúzska, obnoviť prevody časti jeho odmien do Francúzska s uplatnením opravného koeficientu

Rozhodnutie: Vec F‑59/07, Feral/Výbor regiónov je vymazaná z registra Súdu pre verejnú službu. Výbor regiónov zaplatí žalobcovi sumu 3 750 eur na pokrytie polovice jeho trov konania. Žalobca znáša zvyšok vlastných trov konania. Výbor regiónov znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Urovnanie sporu zmierom na Súde pre verejnú službu – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, články 69 a 74)