Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Verwaltungsgericht Wien (Αυστρία ) την 1η Φεβρουαρίου 2021 – FK

(Υπόθεση C-58/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Verwaltungsgericht Wien

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγων: FK

Καθού: Rechtsanwaltskammer Wien

Προδικαστικά ερωτήματα

Πώς πρέπει να ερμηνευθεί το άρθρο 13, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, του κανονισμού (ΕΚ) 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας 1 , στην περίπτωση που το κέντρο των συμφερόντων των δραστηριοτήτων ενός προσώπου ευρίσκεται, από ποσοτικής απόψεως, σε τρίτη χώρα στην οποία επίσης το πρόσωπο αυτό έχει την κατοικία του και, επιπλέον, το εν λόγω πρόσωπο ασκεί δραστηριότητα σε δύο κράτη μέλη (Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και Αυστρία) η οποία κατανέμεται μεταξύ των δύο κρατών μελών κατά τέτοιο τρόπο ώστε το σαφώς μεγαλύτερο μέρος αυτής ασκείται στο ένα εξ αυτών (εν προκειμένω στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας);

Σε περίπτωση που από την ερμηνεία της διατάξεως αυτής προκύψει ότι είναι εφαρμοστέα η αυστριακή νομοθεσία, [υποβάλλεται το ακόλουθο ερώτημα]:

Συνάδουν προς το δίκαιο της Ένωσης οι διατάξεις του άρθρου 50, παράγραφος 2, σημείο 2, στοιχείο c, υποστοιχείο aa, του Rechtsanwaltsordnung 2 (κώδικα περί δικηγόρων, Αυστρία) και του άρθρου 26, παράγραφος 1, σημείο 8, του Satzung Teil A 2018 (καθεστώτος του 2018, μέρος Α, Αυστρία) που βασίζεται στην προαναφερθείσα διάταξη του Rechtsanwaltsordnung ή οι εν λόγω διατάξεις αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης καθώς και προσβάλλουν τα δικαιώματα που διασφαλίζονται από το δίκαιο της Ένωσης, καθόσον θέτουν ως προϋπόθεση για τη χορήγηση συντάξεως γήρατος την παραίτηση από το δικαίωμα ασκήσεως του επαγγέλματος του δικηγόρου στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή (άρθρο 50, παράγραφος 2, [σημείο 2], στοιχείο c, υποστοιχείο aa, [του Rechtsanwaltsordnung]) ή οπουδήποτε (άρθρο 26, παράγραφος 1, σημείο 8, του Satzung Teil A 2018);

____________

1 ΕΕ 2004, L 166, σ. 1.

2 RGBl. αριθ. 96/1868 όπως τροποποιήθηκε με τον BGBl I αριθ. 10/2017.