Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 24 kwietnia 2013 r. – Demeneix przeciwko Komisji

(Sprawa F-96/12)1

(Służba publiczna – Konkurs otwarty – Nieumieszczenie na liście rezerwy kadrowej – Warunek dotyczący doświadczenia zawodowego – Zakres uznania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Laurent Demeneix (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Blot)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Eggers i G. Gattinara, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności decyzji komisji konkursu EPSO/AD/207/11 potwierdzającej decyzję w sprawie nieumieszczenia nazwiska skarżącego na liście rezerwy kadrowej ze względu na brak spełnienia określonych szczególnych warunków dopuszczenia do tego konkursu oraz żądanie odszkodowania.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.L. Demeneix pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.