Civildienesta tiesas (trešā palāta) priekšsēdētāja 2011. gada 16. jūnija rīkojums - Andrecs u.c./Komisija

(lieta F-96/10)

Civildienests - Ierēdņu un pārējo darbinieku ikgadējā atalgojuma un pensiju korekcija - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Stefan Robert Andrecs (Uccle, Beļģija) u.c. (pārstāvis - L. Vogel, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - G. Berscheid un D. Martin)

Priekšmets

Prasība atcelt atbildētājas lēmumu, ar kuru sākot no 2009. gada 1. jūlija tiek pielīdzināti prasītāju atalgojumi, pensijas un citi pabalsti un kas ietverts viņu paziņojumos par atalgojumu, ikgadējās ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojuma un pensiju koriģēšanas ietvaros, pamatojoties uz Padomes (ES, Euratom) 2009. gada 23. decembra Regulu Nr. 1296/2009

Rezolutīvā daļa:

nav pamata lemt par prasību lietā F-96/10 Andrecs u.c./Komisija;

prasītāji sedz savus tiesāšanās izdevumus paši un atlīdzina tos, kas radušies Eiropas Komisijai.

____________

1 - OV C 30, 29.01.11, 63. lpp.