Kohtuasi C‑279/13

C More Entertainment AB

versus

Linus Sandberg

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Högsta domstolen)

Eelotsusetaotlus – Õigusaktide ühtlustamine – Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused – Direktiiv 2001/29/EÜ – Infoühiskond – Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine – Artikli 3 lõige 2 – Spordivõistluse reaalajas ülekandmine veebisaidil

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu otsus (üheksas koda), 26. märts 2015

Õigusaktide ühtlustamine – Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused – Direktiiv 2001/29 – Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine infoühiskonnas – Üldsusele edastamine – Mõiste – Liikmesriikide võimalus laiendada ringhäälinguorganisatsioonide õigusi ülekandmisele internetis – Lubatavus – Tingimus

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/29, artikli 3 lõike 2 punkt d ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/115 põhjendus 16 ja artikli 8 lõige 3 ning artikkel 12)

Direktiivi 2001/29 autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas artikli 3 lõiget 2 tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus siseriiklik õigusnorm, mis laiendab nimetatud artikli 3 lõike 2 punktis d nimetatud ringhäälinguorganisatsioonide ainuõiguse hõlmama üldsusele edastamise tegevust, milleks võib olla selliste spordivõistluste reaalajas ülekandmine internetis, tingimusel, et selline laiendamine ei riku autoriõiguse kaitset.

Kõnealune artikli 3 lõige 2 ei mõjuta liikmesriikide direktiivi 2006/115/EÜ rentimis‑ ja laenutamisõiguse ja teatavate autoriõigusega kaasnevate õiguste kohta intellektuaalomandi vallas õigust artikli 8 lõikes 3 koostoimes selle direktiivi põhjendusega 16 tunnustatud õigust kehtestada ringhäälinguorganisatsioonide eetrisse antud saadete üldsusele ülekandmise ja edastamise osas ulatuslikum kaitse, kui see, mis peab olema ette nähtud vastavalt direktiivi artikli 8 lõikele 3. Selline õigus tähendab, et liikmesriigid võivad anda ringhäälinguorganisatsioonidele ainuõiguse lubada või keelata eetrisse antud enda saadete edastamise üldsusele tingimustel, mis erinevad artikli 8 lõikes 3 ette nähtud tingimustest, nimelt selliste saadete edastamise, millele igaüks pääseb ligi enda valitud kohas, arvestades samas, et selline õigus ei tohi, nagu direktiivi 2006/115 artiklis 12 ette nähtud, mingilgi viisil mõjutada autoriõiguse kaitset.

(vt punktid 35–37 ja resolutsioon)