Üldkohtu presidendi 23. märtsi 2017. aasta määrus – Ungari vs. komisjon

(kohtuasi T20/17 R)

Ajutiste meetmete kohaldamine – Riigiabi – Reklaamitulu maksustamine Ungaris – Otsus, millega abi tunnistatakse siseturuga kokkusobimatuks ning kohustatakse see tagasi nõudma – Kohaldamise peatamise taotlus – Kiireloomulisuse puudumine

1.      Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamine – Ajutised meetmed – Kohaldamise tingimused – Fumus boni iuris – Kiireloomulisus –Oluline ja hüvitamatu kahju – Kumulatiivne iseloom – Kõikide asjaomaste huvide kaalumine – Analüüsimise järjekord ja kontrollimise viis – Ajutisi meetmeid kohaldava kohtuniku kaalutlusõigus

(ELTL artikli 256 lõige 1, artiklid 278 ja 279; Üldkohtu kodukord, artikli 156 lõige 4)

(vt punktid 7–10)

2.      Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamine – Ajutised meetmed – Kohaldamise tingimused – Kiireloomulisus – Oluline ja hüvitamatu kahju – Kahju, millele võib tugineda liikmesriik – Kohustus tõendada, et ajutiste meetmete puudumisel on oluliselt kahjustatud riiklike ülesannete täitmist, avalikku korda või kogu majandussektorit – Kiireloomulisuse puudumine

(ELTL artiklid 256, 278 ja 279; Üldkohtu kodukord, artikli 156 lõige 4)

(vt punktid 14–21)

Ese

ELTL artiklitel 278 ja 279 põhinev nõue peatada komisjoni 4. novembri 2016. aasta otsus C(2016) 6929 final reklaamitulu maksustamist käsitlevate rakendusmeetmete SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) kohta, mida Ungari rakendas reklaamitulu maksustamisel.

Resolutsioon

1.

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

2.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.