Προσφυγή της 31ης Ιουλίου 2007 - Labate κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-77/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Kay Labate (Tarquinia, Ιταλία) (Εκπρόσωπος: I. S. Forrester,Queen's Counsel)

Καθής:Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει τις αποφάσεις της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2006 και της 18ης Οκτωβρίου 2004,

-    να υποχρεώσει την Επιτροπή να καταβάλει στην προσφεύγουσα τα ποσά που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ("Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως) και στο άρθρο 9 της κοινής ρύθμισης σχετικά με την ασφάλιση των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας ("Κανόνες Ασφάλισης"),

-    να διατάξει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης,

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Η προσφεύγουσα, Kay Labate, χήρα του πρώην υπαλλήλου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Mario Labate, ενεργούσα για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό της κληρονομίας του συζύγου της, αμφισβητεί τις αποφάσεις της Επιτροπής που αρνούνται να αναγνωρίσουν τον καρκίνο του πνεύμονα του συζύγου της ως επαγγελματική ασθένεια.

Ο Labate ήταν υπάλληλος της Επιτροπής για 29 έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων εκτέθηκε, σύμφωνα με την προσφεύγουσα, παθητικά σε μεγάλες ποσότητες καπνού τσιγάρου. Κηρύχθηκε σε μόνιμη αναπηρία κατόπιν διαγνώσεως καρκίνου του πνεύμονα, ο οποίος ακολούθως επέφερε τον θάνατό του. Υπέβαλε αίτηση για την αναγνώριση της ασθένειάς του ως επαγγελματικής ασθένειας. Η ιατρική επιτροπή, αν και δέχθηκε την έκθεση του Labate σε παθητικό κάπνισμα και δεν διαπίστωσε κανένα άλλο αίτιο για τον καρκίνο του πνεύμονα, με την απόφασή της δήλωσε ότι δεν δύναται να διαπιστώσει με βεβαιότητα αιτιώδη συνάφεια με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Η Επιτροπή απέρριψε ακολούθως την αίτηση, βασιζόμενη στη διαπίστωση της ιατρικής επιτροπής ότι δεν θεμελιωνόταν επαρκώς αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της ασθένειας και των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Labate.

Η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι η Επιτροπή υπέπεσε σε νομικό σφάλμα καταλήγοντας ότι ο καρκίνος από τον οποίο έπασχε ο Labate δεν καλύπτεται από το άρθρο 73 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως. Ισχυρίζεται ότι το κριτήριο της "βεβαιότητας" που εφάρμοσε η ιατρική επιτροπή είναι αδικαιολόγητα αυστηρό και αντίκειται στη νομολογία.

Η προσφεύγουσα υποστηρίζει, επίσης, ότι η ιατρική επιτροπή παρέλειψε να εξετάσει το ενδεχόμενο ότι το παθητικό κάπνισμα στο οποίο εκτέθηκε ο κ. Labate μπορεί να επιδείνωσε τον καρκίνο του, όπως ορίζει το άρθρο 3 των Κανόνων Ασφάλισης. Επίσης, η Επιτροπή παρέλειψε να εξετάσει το ζήτημα ότι αν και το παθητικό κάπνισμα δεν περιλαμβάνεται αυτό καθεαυτό στο εν λόγω άρθρο, αρκετά συγκεκριμένα καρκινογενή στοιχεία του παθητικού καπνίσματος περιλαμβάνονται και ως εκ τούτου καλύπτονται από το άρθρο 73 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως. Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι η ιατρική επιτροπή έσφαλε διότι επιχείρησε να εξετάσει θέματα αποδείξεως, πέραν των αρμοδιοτήτων της, αντί να θεμελιώσει απλώς τα ιατρικά πραγματικά περιστατικά.

Τέλος, η προσφεύγουσα διατείνεται ότι η απόφαση της Επιτροπής στερείται επαρκούς αιτιολογίας και ότι ο χρόνος που ανάλωσε η Επιτροπή μέχρι την έκδοση της αποφάσεώς της ήταν υπερβολικός και ότι τούτο αντίκειται προς την αρχή της χρηστής διοικήσεως. Εάν η απόφαση είχε ληφθεί πριν από τον θάνατο του Labate και εάν η ασθένειά του είχε αναγνωρισθεί ως επαγγελματική, αυτός θα είχε λάβει ως αποζημίωση αποδοχές 8 ετών.

____________