Skarga wniesiona w dniu 27 maja 2010 r. - Stratakis przeciwko Komisji

(Sprawa F-37/10)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Sofoklis Stratakis (Ateny, Grecja) (przedstawiciel: adwokat F. Sigalas)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji jury konkursu ogólnego EPSO/AD/129/08 o nieuwzględnieniu skarżącego na liście rezerwowej opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji jury konkursu ogólnego EPSO/AD/129/08 z dnia 30 lipca 2009 r. o nieuwzględnieniu skarżącego na liście rezerwowej opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________