Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 26 juni 2014 – DL/Commissie

(Zaak F-13/14)1

(Doorhaling – Afstand van instantie door verzoekende partij – Artikel 89, lid 7, van het Reglement voor de procesvoering – Akkoord van partijen over de kosten)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: DL (Orp–Jauche, België) (vertegenwoordiger: S. Orlandi, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en V. Joris, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van het verzoek om verlenging van de voorafgaande toestemming verleend voor de vergoeding van de kosten van logopedie ten behoeve van verzoekers zoon in het kader van de behandeling van zijn ernstige ziekte, voor het jaar 2012/2013

Dictum

Zaak F-13/14 wordt doorgehaald in het register van het Gerecht.

DL en de Europese Commissie dragen de kosten overeenkomstig het tussen hen gesloten akkoord.

____________

____________

1 PB C 102 van 7.4.2014, blz. 46.