RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS KENDELSE

(Første Afdeling)

25. oktober 2012

Sag F-50/09 DEP

Livio Missir Mamachi di Lusignano

mod

Europa-Kommissionen

»Procedure – fastsættelse af sagsomkostninger – moms«

Angående: Påstand om fastsættelse af de sagsomkostninger, der kan kræves erstattet i henhold til procesreglementets artikel 92, hvorved Missir Mamachi di Lusignano har anlagt sag ved Personaleretten i sagen F-50/09, Missir Mamachi di Lusignano mod Kommissionen, i henhold til procesreglementets artikel 92, stk. 1.

Udfald: Størrelsen af de sagsomkostninger, der kan kræves erstattet af Missir Mamachi di Lusignano hos Kommissionen i henhold til sag F-50/09, fastsættes til 44 259,25 EUR.

Sammendrag

1.      Retslig procedure – sagsomkostninger – fastsættelse – udgifter, der kan kræves erstattet – medvirken af flere advokater – ingen betydning – vurdering hovedsageligt i lyset af det samlede antal arbejdstimer, der objektivt er nødvendigt med henblik på proceduren

[Personalerettens procesreglement, art. 91, litra b)]

2.      Retslig procedure – sagsomkostninger – fastsættelse – udgifter, der kan kræves erstattet – begreb – merværdiafgift – indbefattet i tilfælde af en ikke-afgiftspligtig person

[Personalerettens procesreglement, art. 91, litra b)]

1.      Ved fastsættelsen af de sagsomkostninger, der kan kræves erstattet, skal Unionens retsinstanser vedrørende omfanget af det arbejde, der er udført i forbindelse med proceduren for Personaleretten, først og fremmest tage hensyn til, om det samlede antal arbejdstimer kan anses for objektivt nødvendigt af hensyn til denne procedure, uanset hvor mange advokater arbejdet har været delt mellem.

(jf. præmis 21 og 26)

Henvisning til:

Personaleretten: 26. april 2010, sag F-7/08 DEB, Schönberger mod Parlamentet, præmis 29

2.      En sagsøger, som ikke er merværdiafgiftspligtig, har ikke mulighed for at få godtgjort merværdiafgiften på de tjenesteydelser, som hans advokater har faktureret ham. Således udgør merværdiafgiften på de salærer, som er fundet nødvendige, for ham udgifter afholdt med henblik på sagens behandling som omhandlet i artikel 91, litra b), i Personalerettens procesreglement.

(jf. præmis 31)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 8. juli 2004, forenede sager T-7/98 DEP, T-208/98 DEP og T-109/99 DEP, De Nicola mod EIB, præmis 37